Ochrona danych

Spis treści.

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

VI. wykorzystanie plików cookies

VII. kontakt mailowy

VIII Formularz kontaktowy

IX. Wniosek drogą elektroniczną

X. Wykorzystanie obecności firm w sieciach zorientowanych na pracę

XI. Hosting

XII. Geotargetowanie

XIII Sieci dostarczania treści

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) i innych przepisów o ochronie danych jest:

      ParkDepot GmbH

      St. Martin-Straße 72

      81541 Monachium

      Niemcy

      +49 89 356477 60

      info@park-depot.de

      https://www.park-depot.com/de-de

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora danych jest:

      Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 Monachium

      Niemcy

      schmoll@lucid-compliance.com

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy z zasady tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią te przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest wymagane przez przepisy prawne.

2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania obejmujące dane osobowe, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. c DSGVO.

W przypadku, gdy żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. d DSGVO.

Jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3. Usuwanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy tylko ustanie cel przechowywania. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również w przypadku upływu okresu przechowywania przewidzianego przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem danych w rozumieniu GDPR i masz następujące prawa wobec administratora:

1. prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe Państwa dotyczące są przez niego przetwarzane.

Jeżeli dochodzi do takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o:

1) cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;

2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe Pani/Pana dotyczące;

4) planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie szczegółowych informacji w tym zakresie, kryteria ustalania czasu przechowywania;

5. istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

7. wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;

8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

2. prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych sprostuje dane bez zbędnej zwłoki.

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na następujących warunkach:

w przypadku kwestionowania przez Panią/Pana prawidłowości dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia wykorzystania danych osobowych;

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 (1) DSGVO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora przeważają nad Państwa podstawami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

1) dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

2. odwołuje Pan/Pani zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

3. wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.

4) dane osobowe dotyczące Pani/Pana były przetwarzane niezgodnie z prawem.

5. usunięcie danych osobowych dotyczących Pani/Pana jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

6. dotyczące Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego na podstawie art. 8 ust. 1 DSGVO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 GDPR, podejmuje on rozsądne kroki, w tym środki techniczne, mając na uwadze dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne

1. korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;

2. dla wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

3. ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i oraz art. 9 ust. 3 DSGVO;

4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, o ile prawo, o którym mowa w sekcji a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub

5. w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5) prawo do informacji

Jeżeli dochodzili Państwo wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.Mają Państwo prawo wobec administratora do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

6) prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyliście administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma Pani/Pan również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

1. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO oraz

2) przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. e lub f DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

9. zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja

1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a podmiotem odpowiedzialnym,

2) jest dozwolone przez przepisy Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega administrator danych, a przepisy te zawierają odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów; lub

3. odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub b) GDPR i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w 1 i 3, administrator podejmie rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby po stronie administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

10. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 GDPR.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

1. opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę.

Gromadzone są następujące dane:

Informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki

System operacyjny użytkownika

Dostawca usług internetowych użytkownika

Data i godzina dostępu

Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny

Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp poprzez naszą stronę internetową

2. cel przetwarzania danych

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie ma miejsca w tym kontekście.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

3. podstawa prawna przetwarzania danych‍

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

VI. wykorzystanie plików cookies

1. opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookies, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.W plikach cookies zapisywane i przekazywane są następujące dane:

Ustawienia języka

Informacje dotyczące logowania

Wprowadzone terminy wyszukiwania

Częstotliwość przeglądania stron

Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane dzięki technicznym środkom ostrożności. W związku z tym nie jest już możliwe przyporządkowanie tych danych do użytkownika dzwoniącego. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

2. cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Dla nich konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie do następujących zastosowań:

Przyjęcie ustawień językowych

Zapamiętanie terminów wyszukiwaniaInformacje o logowaniu

Dane użytkowników zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

4. czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i eliminacji

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez użytkownika. Dlatego również Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookies dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe dalsze korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

Przekazywaniu plików cookie typu Flash nie można zapobiec poprzez ustawienia przeglądarki, lecz poprzez zmianę ustawień programu Flash Player.

Jeśli używasz przeglądarki Safari od wersji 12.1, pliki cookie są automatycznie usuwane po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików cookie opt-out, które są ustawione w celu uniemożliwienia śledzenia.

VII. kontakt mailowy

1. opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane.

Dane są wykorzystywane wyłącznie do obsługi rozmowy.

2. cel przetwarzania danych

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po okresie siedmiu dni.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Odwołanie i sprzeciw są możliwe za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

VIII Formularz kontaktowy

1. opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa zawiera formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik korzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych są nam przekazywane i przechowywane.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są następujące dane:

Adres e-mail

Nazwa

Imię

Adres

Telefon / numer telefonu komórkowego

Adres IP komputera wywołującego

Data i godzina kontaktu

W celu przetwarzania danych, w trakcie procesu składania wniosku, uzyskiwana jest Państwa zgoda i następuje odwołanie do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia rozmowy.

2. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b DSGVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Odwołanie i sprzeciw są możliwe za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

IX. Zgłoszenie drogą elektroniczną

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Możesz przesłać nam swoje zgłoszenie drogą mailową. Zbierzemy Twój adres e-mail oraz dane, które podasz w mailu:

Salutacja

Imię

Nazwa

Telefon / numer telefonu komórkowego

Adres e-mail

Oczekiwane wynagrodzenie

Curriculum vitae

Testimonials

List motywacyjny

2. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z Twojego maila zgłoszeniowego odbywa się wyłącznie w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zainicjowanie umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 pkt. b Alt. 1 DSGVO oraz § 26 ust. 1 p. 1 BDSG.

4. okres przechowywania

Po zakończeniu procesu aplikacji dane będą przechowywane przez okres do czterech miesięcy. Najpóźniej po upływie czterech miesięcy Państwa dane zostaną usunięte. W przypadku obowiązku prawnego dane będą przechowywane w ramach obowiązujących przepisów.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Wnioskodawca ma w każdej chwili możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku wniosek nie może być dłużej rozpatrywany.

Dane mogą zostać usunięte na życzenie.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie aplikacji elektronicznych zostaną w tym przypadku usunięte.

X. Wykorzystanie obecności firmy w sieciach zorientowanych na pracę

1. zakres przetwarzania danych

Korzystamy z możliwości obecności firmy na sieciach zawodowych. Utrzymujemy obecność firmy na następujących sieciach zawodowych:

‍LinkedIn:

‍LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy

Na naszej stronie dostarczamy informacji i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.

Strona internetowa firmy jest wykorzystywana do składania wniosków, informacji/PR oraz aktywnego pozyskiwania klientów.

Nie posiadamy żadnych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmy współodpowiedzialne za obecność w korporacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności firmy:

‍LinkedIn:

‍https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Jeśli wykonujesz jakieś działanie na naszej stronie firmowej (np. komentarze, posty, polubienia itp.), możesz upublicznić dane osobowe (np. wyraźne imię lub zdjęcie z profilu użytkownika).

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z korzystaniem z naszej firmowej strony internetowej jest art.6 ust.1 p.1 lit.f DSGVO.

3. cel przetwarzania danych

Nasza firmowa strona internetowa służy do informowania użytkowników o naszych usługach. Przy tym każdy użytkownik ma możliwość publikowania danych osobowych poprzez aktywność.

4. okres przechowywania

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe opublikowane za pośrednictwem naszej firmowej strony internetowej do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Państwa z naszej firmowej strony internetowej i dochodzić swoich praw w zakresie ochrony danych, zgodnie z punktem IV. niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres e-mail podany w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Więcej informacji na temat sprzeciwu i możliwości usunięcia znajdziesz tutaj:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. Hosting

Strona jest umieszczona na serwerach zleconego przez nas usługodawcy.

Naszym dostawcą usług jest: Webflow

Serwery automatycznie zbierają i przechowują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przekazuje podczas odwiedzania strony internetowej. Przechowywane informacje to:

Typ i wersja przeglądarki

Zastosowany system operacyjny

URL odsyłającego

Nazwa hosta komputera dostępowego

Data i czas żądania serwera

Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Serwer strony internetowej znajduje się geograficznie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

XII. Geotargetowanie

Adres IP oraz inne informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy w kontekście rejestracji lub zamówienia) wykorzystujemy do targetowania regionalnego (tzw. "geotargetowania").

Kierowanie regionalne jest stosowane na przykład w celu automatycznego wyświetlania regionalnych ofert lub reklam, które często są bardziej odpowiednie dla użytkowników. Podstawą prawną wykorzystania adresu IP i ewentualnie innych informacji podanych przez użytkownika (w szczególności kodu pocztowego) jest art. 6 (1) lit. f DSGVO, w oparciu o nasz interes w zapewnieniu bardziej precyzyjnego kierowania, a tym samym dostarczania ofert i reklam o większym znaczeniu dla użytkowników.

W procesie tym część adresu IP oraz dodatkowe informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy) są jedynie odczytywane i nie są przechowywane oddzielnie.

Możesz zapobiec geotargetowaniu, korzystając np. z VPN lub serwera proxy, który uniemożliwia dokładną lokalizację. Ponadto, w zależności od używanej przeglądarki, można również wyłączyć lokalizację w odpowiednich ustawieniach przeglądarki (o ile jest to obsługiwane przez daną przeglądarkę).

Na naszej stronie internetowej stosujemy geotargetowanie w następujących celach: Cele reklamowe

XIII Sieci dostarczania treści

Korzystamy również z następujących sieci dostarczania treści:

Webflow

Niniejsza polityka prywatności powstała przy wsparciu firmy DataGuard.

Spis treści.

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

VI. wykorzystanie plików cookies

VII. kontakt mailowy

VIII Formularz kontaktowy

IX. Wniosek drogą elektroniczną

X. Wykorzystanie obecności firm w sieciach zorientowanych na pracę

XI. Hosting

XII. Geotargetowanie

XIII Sieci dostarczania treści

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) i innych przepisów o ochronie danych jest:

      ParkDepot GmbH

      Siezenheimerstrasse 35

      5020 Salzburg

      Austria

      Tel.: +43 72 088 12 64

      info@park-depot.at

      https://www.park-depot.com/at-de

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora danych jest:

      Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 Monachium

      Niemcy

      schmoll@lucid-compliance.com

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy z zasady tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią te przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest wymagane przez przepisy prawne.

2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania obejmujące dane osobowe, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. c DSGVO.

W przypadku, gdy żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. d DSGVO.

Jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3. Usuwanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy tylko ustanie cel przechowywania. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również w przypadku upływu okresu przechowywania przewidzianego przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem danych w rozumieniu GDPR i masz następujące prawa wobec administratora:

1. prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe Państwa dotyczące są przez niego przetwarzane.

Jeżeli dochodzi do takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o:

1) cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;

2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe Pani/Pana dotyczące;

4) planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie szczegółowych informacji w tym zakresie, kryteria ustalania czasu przechowywania;

5. istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

7. wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;

8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

2. prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych sprostuje dane bez zbędnej zwłoki.

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na następujących warunkach:

w przypadku kwestionowania przez Panią/Pana prawidłowości dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia wykorzystania danych osobowych;

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 (1) DSGVO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora przeważają nad Państwa podstawami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

1) dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

2. odwołuje Pan/Pani zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

3. wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.

4) dane osobowe dotyczące Pani/Pana były przetwarzane niezgodnie z prawem.

5. usunięcie danych osobowych dotyczących Pani/Pana jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

6. dotyczące Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego na podstawie art. 8 ust. 1 DSGVO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 GDPR, podejmuje on rozsądne kroki, w tym środki techniczne, mając na uwadze dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne

1. korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;

2. dla wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

3. ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i oraz art. 9 ust. 3 DSGVO;

4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, o ile prawo, o którym mowa w sekcji a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub

5. w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5) prawo do informacji

Jeżeli dochodzili Państwo wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.Mają Państwo prawo wobec administratora do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

6) prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyliście administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma Pani/Pan również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

1. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO oraz

2) przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. e lub f DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

9. zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja

1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a podmiotem odpowiedzialnym,

2) jest dozwolone przez przepisy Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega administrator danych, a przepisy te zawierają odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów; lub

3. odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub b) GDPR i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w 1 i 3, administrator podejmie rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby po stronie administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

10. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 GDPR.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

1. opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę.

Gromadzone są następujące dane:

Informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki

System operacyjny użytkownika

Dostawca usług internetowych użytkownika

Data i godzina dostępu

Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny

Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp poprzez naszą stronę internetową

2. cel przetwarzania danych

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie ma miejsca w tym kontekście.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

VI. wykorzystanie plików cookies

1. opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookies, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.W plikach cookies zapisywane i przekazywane są następujące dane:

Ustawienia języka

Informacje dotyczące logowania

Wprowadzone terminy wyszukiwania

Częstotliwość przeglądania stron

Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane dzięki technicznym środkom ostrożności. W związku z tym nie jest już możliwe przyporządkowanie tych danych do użytkownika dzwoniącego. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

2. cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Dla nich konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie do następujących zastosowań:

Przyjęcie ustawień językowych

Zapamiętanie terminów wyszukiwaniaInformacje o logowaniu

Dane użytkowników zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

4. czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i eliminacji

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez użytkownika. Dlatego również Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookies dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe dalsze korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

Przekazywaniu plików cookie typu Flash nie można zapobiec poprzez ustawienia przeglądarki, lecz poprzez zmianę ustawień programu Flash Player.

Jeśli używasz przeglądarki Safari od wersji 12.1, pliki cookie są automatycznie usuwane po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików cookie opt-out, które są ustawione w celu uniemożliwienia śledzenia.

VII. kontakt mailowy

1. opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane.

Dane są wykorzystywane wyłącznie do obsługi rozmowy.

2. cel przetwarzania danych

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po okresie siedmiu dni.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Odwołanie i sprzeciw są możliwe za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

VIII Formularz kontaktowy

1. opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa zawiera formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik korzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych są nam przekazywane i przechowywane.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są następujące dane:

Adres e-mail

Nazwa

Imię

Adres

Telefon / numer telefonu komórkowego

Adres IP komputera wywołującego

Data i godzina kontaktu

W celu przetwarzania danych, w trakcie procesu składania wniosku, uzyskiwana jest Państwa zgoda i następuje odwołanie do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia rozmowy.

2. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b DSGVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Odwołanie i sprzeciw są możliwe za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

IX. Zgłoszenie drogą elektroniczną

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Możesz przesłać nam swoje zgłoszenie drogą mailową. Zbierzemy Twój adres e-mail oraz dane, które podasz w mailu:

Salutacja

Imię

Nazwa

Telefon / numer telefonu komórkowego

Adres e-mail

Oczekiwane wynagrodzenie

Curriculum vitae

Testimonials

List motywacyjny

2. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z Twojego maila zgłoszeniowego odbywa się wyłącznie w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zainicjowanie umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 pkt. b Alt. 1 DSGVO oraz § 26 ust. 1 p. 1 BDSG.

4. okres przechowywania

Po zakończeniu procesu aplikacji dane będą przechowywane przez okres do czterech miesięcy. Najpóźniej po upływie czterech miesięcy Państwa dane zostaną usunięte. W przypadku obowiązku prawnego dane będą przechowywane w ramach obowiązujących przepisów.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Wnioskodawca ma w każdej chwili możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku wniosek nie może być dłużej rozpatrywany.

Dane mogą zostać usunięte na życzenie.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie aplikacji elektronicznych zostaną w tym przypadku usunięte.

X. Wykorzystanie obecności firmy w sieciach zorientowanych na pracę

1. zakres przetwarzania danych

Korzystamy z możliwości obecności firmy na sieciach zawodowych. Utrzymujemy obecność firmy na następujących sieciach zawodowych:

‍LinkedIn:

‍LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy

Na naszej stronie dostarczamy informacji i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.

Strona internetowa firmy jest wykorzystywana do składania wniosków, informacji/PR oraz aktywnego pozyskiwania klientów.

Nie posiadamy żadnych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmy współodpowiedzialne za obecność w korporacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności firmy:

‍LinkedIn:

‍https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Jeśli wykonujesz jakieś działanie na naszej stronie firmowej (np. komentarze, posty, polubienia itp.), możesz upublicznić dane osobowe (np. wyraźne imię lub zdjęcie z profilu użytkownika).

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z korzystaniem z naszej firmowej strony internetowej jest art.6 ust.1 p.1 lit.f DSGVO.

3. cel przetwarzania danych

Nasza firmowa strona internetowa służy do informowania użytkowników o naszych usługach. Przy tym każdy użytkownik ma możliwość publikowania danych osobowych poprzez aktywność.

4. okres przechowywania

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe opublikowane za pośrednictwem naszej firmowej strony internetowej do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Państwa z naszej firmowej strony internetowej i dochodzić swoich praw w zakresie ochrony danych, zgodnie z punktem IV. niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres e-mail podany w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Więcej informacji na temat sprzeciwu i możliwości usunięcia znajdziesz tutaj:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. Hosting

Strona jest umieszczona na serwerach zleconego przez nas usługodawcy.

Naszym dostawcą usług jest: Webflow

Serwery automatycznie zbierają i przechowują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przekazuje podczas odwiedzania strony internetowej. Przechowywane informacje to:

Typ i wersja przeglądarki

Zastosowany system operacyjny

URL odsyłającego

Nazwa hosta komputera dostępowego

Data i czas żądania serwera

Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Serwer strony internetowej znajduje się geograficznie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

XII. Geotargetowanie

Adres IP oraz inne informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy w kontekście rejestracji lub zamówienia) wykorzystujemy do targetowania regionalnego (tzw. "geotargetowania").

Kierowanie regionalne jest stosowane na przykład w celu automatycznego wyświetlania regionalnych ofert lub reklam, które często są bardziej odpowiednie dla użytkowników. Podstawą prawną wykorzystania adresu IP i ewentualnie innych informacji podanych przez użytkownika (w szczególności kodu pocztowego) jest art. 6 (1) lit. f DSGVO, w oparciu o nasz interes w zapewnieniu bardziej precyzyjnego kierowania, a tym samym dostarczania ofert i reklam o większym znaczeniu dla użytkowników.

W procesie tym część adresu IP oraz dodatkowe informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy) są jedynie odczytywane i nie są przechowywane oddzielnie.

Możesz zapobiec geotargetowaniu, korzystając np. z VPN lub serwera proxy, który uniemożliwia dokładną lokalizację. Ponadto, w zależności od używanej przeglądarki, można również wyłączyć lokalizację w odpowiednich ustawieniach przeglądarki (o ile jest to obsługiwane przez daną przeglądarkę).

Na naszej stronie internetowej stosujemy geotargetowanie w następujących celach: Cele reklamowe

XIII Sieci dostarczania treści

Korzystamy również z następujących sieci dostarczania treści:

Webflow

Niniejsza polityka prywatności powstała przy wsparciu firmy DataGuard.

Spis treści.

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

VI. wykorzystanie plików cookies

VII. kontakt mailowy

VIII Formularz kontaktowy

IX. Wniosek drogą elektroniczną

X. Wykorzystanie obecności firm w sieciach zorientowanych na pracę

XI. Hosting

XII. Geotargetowanie

XIII Sieci dostarczania treści

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) i innych przepisów o ochronie danych jest:

      ParkDepot GmbH

      Richtistrasse 7

      8304 Wallisellen

      Szwajcaria

      Tel.: +41 43 508 01 81

      info@park-depot.ch

      https://www.park-depot.com/ch-de

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora danych jest:

      Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 Monachium

      Niemcy

      schmoll@lucid-compliance.com

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy z zasady tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią te przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest wymagane przez przepisy prawne.

2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania obejmujące dane osobowe, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. c DSGVO.

W przypadku, gdy żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. d DSGVO.

Jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3. Usuwanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy tylko ustanie cel przechowywania. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również w przypadku upływu okresu przechowywania przewidzianego przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem danych w rozumieniu GDPR i masz następujące prawa wobec administratora:

1. prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe Państwa dotyczące są przez niego przetwarzane.

Jeżeli dochodzi do takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o:

1) cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;

2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe Pani/Pana dotyczące;

4) planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie szczegółowych informacji w tym zakresie, kryteria ustalania czasu przechowywania;

5. istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

7. wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;

8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

2. prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych sprostuje dane bez zbędnej zwłoki.

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na następujących warunkach:

w przypadku kwestionowania przez Panią/Pana prawidłowości dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia wykorzystania danych osobowych;

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 (1) DSGVO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora przeważają nad Państwa podstawami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

1) dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

2. odwołuje Pan/Pani zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

3. wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.

4) dane osobowe dotyczące Pani/Pana były przetwarzane niezgodnie z prawem.

5. usunięcie danych osobowych dotyczących Pani/Pana jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

6. dotyczące Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego na podstawie art. 8 ust. 1 DSGVO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 GDPR, podejmuje on rozsądne kroki, w tym środki techniczne, mając na uwadze dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne

1. korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;

2. dla wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

3. ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i oraz art. 9 ust. 3 DSGVO;

4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, o ile prawo, o którym mowa w sekcji a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub

5. w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5) prawo do informacji

Jeżeli dochodzili Państwo wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.Mają Państwo prawo wobec administratora do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

6) prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyliście administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma Pani/Pan również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

1. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO oraz

2) przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. e lub f DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

9. zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja

1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a podmiotem odpowiedzialnym,

2) jest dozwolone przez przepisy Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega administrator danych, a przepisy te zawierają odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów; lub

3. odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub b) GDPR i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w 1 i 3, administrator podejmie rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby po stronie administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

10. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 GDPR.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

1. opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę.

Gromadzone są następujące dane:

Informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki

System operacyjny użytkownika

Dostawca usług internetowych użytkownika

Data i godzina dostępu

Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny

Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp poprzez naszą stronę internetową

2. cel przetwarzania danych

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie ma miejsca w tym kontekście.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

VI. wykorzystanie plików cookies

1. opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookies, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.W plikach cookies zapisywane i przekazywane są następujące dane:

Ustawienia języka

Informacje dotyczące logowania

Wprowadzone terminy wyszukiwania

Częstotliwość przeglądania stron

Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane dzięki technicznym środkom ostrożności. W związku z tym nie jest już możliwe przyporządkowanie tych danych do użytkownika dzwoniącego. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

2. cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Dla nich konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie do następujących zastosowań:

Przyjęcie ustawień językowych

Zapamiętanie terminów wyszukiwaniaInformacje o logowaniu

Dane użytkowników zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

4. czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i eliminacji

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez użytkownika. Dlatego również Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookies dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe dalsze korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

Przekazywaniu plików cookie typu Flash nie można zapobiec poprzez ustawienia przeglądarki, lecz poprzez zmianę ustawień programu Flash Player.

Jeśli używasz przeglądarki Safari od wersji 12.1, pliki cookie są automatycznie usuwane po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików cookie opt-out, które są ustawione w celu uniemożliwienia śledzenia.

VII. kontakt mailowy

1. opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane.

Dane są wykorzystywane wyłącznie do obsługi rozmowy.

2. cel przetwarzania danych

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po okresie siedmiu dni.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Odwołanie i sprzeciw są możliwe za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

VIII Formularz kontaktowy

1. opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa zawiera formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik korzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych są nam przekazywane i przechowywane.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są następujące dane:

Adres e-mail

Nazwa

Imię

Adres

Telefon / numer telefonu komórkowego

Adres IP komputera wywołującego

Data i godzina kontaktu

W celu przetwarzania danych, w trakcie procesu składania wniosku, uzyskiwana jest Państwa zgoda i następuje odwołanie do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia rozmowy.

2. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b DSGVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Odwołanie i sprzeciw są możliwe za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

IX. Zgłoszenie drogą elektroniczną

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Możesz przesłać nam swoje zgłoszenie drogą mailową. Zbierzemy Twój adres e-mail oraz dane, które podasz w mailu:

Salutacja

Imię

Nazwa

Telefon / numer telefonu komórkowego

Adres e-mail

Oczekiwane wynagrodzenie

Curriculum vitae

Testimonials

List motywacyjny

2. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z Twojego maila zgłoszeniowego odbywa się wyłącznie w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zainicjowanie umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 pkt. b Alt. 1 DSGVO oraz § 26 ust. 1 p. 1 BDSG.

4. okres przechowywania

Po zakończeniu procesu aplikacji dane będą przechowywane przez okres do czterech miesięcy. Najpóźniej po upływie czterech miesięcy Państwa dane zostaną usunięte. W przypadku obowiązku prawnego dane będą przechowywane w ramach obowiązujących przepisów.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Wnioskodawca ma w każdej chwili możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku wniosek nie może być dłużej rozpatrywany.

Dane mogą zostać usunięte na życzenie.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie aplikacji elektronicznych zostaną w tym przypadku usunięte.

X. Wykorzystanie obecności firmy w sieciach zorientowanych na pracę

1. zakres przetwarzania danych

Korzystamy z możliwości obecności firmy na sieciach zawodowych. Utrzymujemy obecność firmy na następujących sieciach zawodowych:

‍LinkedIn:

‍LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy

Na naszej stronie dostarczamy informacji i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.

Strona internetowa firmy jest wykorzystywana do składania wniosków, informacji/PR oraz aktywnego pozyskiwania klientów.

Nie posiadamy żadnych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmy współodpowiedzialne za obecność w korporacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności firmy:

‍LinkedIn:

‍https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Jeśli wykonujesz jakieś działanie na naszej stronie firmowej (np. komentarze, posty, polubienia itp.), możesz upublicznić dane osobowe (np. wyraźne imię lub zdjęcie z profilu użytkownika).

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z korzystaniem z naszej firmowej strony internetowej jest art.6 ust.1 p.1 lit.f DSGVO.

3. cel przetwarzania danych

Nasza firmowa strona internetowa służy do informowania użytkowników o naszych usługach. Przy tym każdy użytkownik ma możliwość publikowania danych osobowych poprzez aktywność.

4. okres przechowywania

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe opublikowane za pośrednictwem naszej firmowej strony internetowej do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Państwa z naszej firmowej strony internetowej i dochodzić swoich praw w zakresie ochrony danych, zgodnie z punktem IV. niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres e-mail podany w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Więcej informacji na temat sprzeciwu i możliwości usunięcia znajdziesz tutaj:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. Hosting

Strona jest umieszczona na serwerach zleconego przez nas usługodawcy.

Naszym dostawcą usług jest: Webflow

Serwery automatycznie zbierają i przechowują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przekazuje podczas odwiedzania strony internetowej. Przechowywane informacje to:

Typ i wersja przeglądarki

Zastosowany system operacyjny

URL odsyłającego

Nazwa hosta komputera dostępowego

Data i czas żądania serwera

Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Serwer strony internetowej znajduje się geograficznie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

XII. Geotargetowanie

Adres IP oraz inne informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy w kontekście rejestracji lub zamówienia) wykorzystujemy do targetowania regionalnego (tzw. "geotargetowania").

Kierowanie regionalne jest stosowane na przykład w celu automatycznego wyświetlania regionalnych ofert lub reklam, które często są bardziej odpowiednie dla użytkowników. Podstawą prawną wykorzystania adresu IP i ewentualnie innych informacji podanych przez użytkownika (w szczególności kodu pocztowego) jest art. 6 (1) lit. f DSGVO, w oparciu o nasz interes w zapewnieniu bardziej precyzyjnego kierowania, a tym samym dostarczania ofert i reklam o większym znaczeniu dla użytkowników.

W procesie tym część adresu IP oraz dodatkowe informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy) są jedynie odczytywane i nie są przechowywane oddzielnie.

Możesz zapobiec geotargetowaniu, korzystając np. z VPN lub serwera proxy, który uniemożliwia dokładną lokalizację. Ponadto, w zależności od używanej przeglądarki, można również wyłączyć lokalizację w odpowiednich ustawieniach przeglądarki (o ile jest to obsługiwane przez daną przeglądarkę).

Na naszej stronie internetowej stosujemy geotargetowanie w następujących celach: Cele reklamowe

XIII Sieci dostarczania treści

Korzystamy również z następujących sieci dostarczania treści:

Webflow

Niniejsza polityka prywatności powstała przy wsparciu firmy DataGuard.

Spis treści.

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

II. dane osobowe

III. Postępowanie z danymi osobowymi

IV. Korzystanie z naszych stron internetowych i poczty elektronicznej

V. Wykorzystanie danych osobowych

VI. ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

VII. lokalizacje danych i kraje, do których przekazujemy Twoje dane osobowe

VIII. Przechowywanie danych osobowych

IX. Ochrona danych osobowych

X. Prawa

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest

     ParkDepot GmbH

     Richtistrasse 2/6

     8304 Wallisellen

     Szwajcaria

     Tel.: +41 43 508 01 81

     info@park-depot.ch

     https://www.park-depot.com/ch-de

Odniesienia w niniejszej informacji o ochronie danych do "PD", "my" lub "nas" są odniesieniami do ParkDepot GmbH.

Wyznaczyliśmy następującego inspektora ochrony danych:

      Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 Monachium

      Niemcy 

      schmoll@lucid-compliance.com

II. dane osobowe

Dane osobowe, które przetwarzamy na Twój temat obejmują:

- Twoje imię i dane kontaktowe (np. nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), informacje na temat firmy, w której pracujesz, stanowiska lub tytułu oraz relacji z daną osobą, a także inne podstawowe informacje;

- Informacje o tożsamości i pochodzeniu, które nam przekazujesz lub które zbieramy w ramach naszego procesu przyjęcia na pokład;

- Informacje finansowe, np. dotyczące płatności;

- Informacje przekazane nam przez lub w imieniu naszych klientów lub wygenerowane przez nas w trakcie świadczenia usług na rzecz klientów;

- Informacje przekazane nam w celu uczestnictwa w spotkaniach, seminariach i wydarzeniach; informacje dotyczące materiałów i komunikacji, które wysyłamy do Ciebie drogą elektroniczną, takie jak korzystanie przez Ciebie z e-maili marketingowych;

- Informacje potrzebne nam do monitorowania zgodności z warunkami umowy, takie jak numery rejestracyjne pojazdów;

- Informacje potrzebne do analizy i optymalizacji sytuacji parkingowej;

- Informacje w związku z wywołaniem naszej strony internetowej, np. system operacyjny użytkownika lub adresy IP;

- Informacje, które podajesz nam w ramach aplikacji o pracę;

- Wszelkie inne informacje dotyczące Ciebie, które możesz nam przekazać.

Gromadzimy te dane, gdy wchodzisz z nami w interakcje, na przykład gdy komunikujesz się z naszymi pracownikami, ubiegasz się o pracę w naszej firmie, wjeżdżasz na jeden z naszych parkingów, rejestrujesz się, aby otrzymywać informacje pocztą elektroniczną lub uczestniczysz w spotkaniu, seminarium lub innym wydarzeniu. W trakcie świadczenia naszych usług zbieramy lub generujemy również dane osobowe od odpowiedniego organu zarządzającego drogą i możemy zbierać dane osobowe z innych źródeł, na przykład w celu uaktualnienia Państwa informacji przy użyciu publicznie dostępnych źródeł.

III. Postępowanie z danymi osobowymi

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

- aby się z Tobą porozumieć;

- w celu świadczenia i ulepszania naszych usług dla Ciebie i naszych klientów, w tym danych osobowych innych osób przekazanych nam lub zebranych przez nas w imieniu naszych klientów, na przykład w celu przetwarzania danych identyfikacyjnych i informacji o tle w ramach naszych procesów onboardingowych, finansowych, administracyjnych i marketingowych;

- do zarządzania naszymi relacjami z Tobą i z naszymi klientami;

- w celu zapewnienia i ulepszenia naszych stron internetowych, w tym monitorowania i oceny ich wykorzystania (więcej informacji na ten temat znajduje się w części "Korzystanie z naszych stron internetowych i poczty elektronicznej" poniżej);

- w celu rozpatrzenia wniosku, jeśli dotyczy;

- aby poinformować Cię o naszych usługach;

- w celach reklamowych (np. aby wysłać Ci odpowiednią reklamę);

- aby zapobiec nadużywaniu miejsca parkingowego przez osoby parkujące długoterminowo;

- aby utrzymać wystarczającą ilość miejsc parkingowych wolnych dla klientów;

- do egzekwowania prawa krajowego;

- analizować i optymalizować sytuację parkingową;

- w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, regulacyjnych i związanych z ryzykiem, w tym w celu ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

IV. Korzystanie z naszych stron internetowych i poczty elektronicznej

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google Inc, która śledzi i raportuje korzystanie z naszych stron internetowych. Google Analytics robi to poprzez umieszczenie małych plików tekstowych zwanych "cookies" na komputerze lub innym urządzeniu. Pliki cookie gromadzą informacje o liczbie osób odwiedzających strony internetowe, odwiedzanych stronach i czasie spędzonym na stronach internetowych. Informacje te są zagregowane i nie można ich zidentyfikować osobiście. 

Używamy również plików cookie stron trzecich - są to pliki cookie z domeny innej niż domena odwiedzanej strony internetowej - do naszych działań reklamowych i marketingowych.

Możesz odmówić korzystania z plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że może to wpłynąć na sposób korzystania z naszych stron internetowych.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym jak nimi zarządzać, odmawiać i usuwać, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org.

Nasza strona korzysta z Piksela Facebooka, usługi świadczonej przez Meta Platforms, Inc, która pomaga nam śledzić działania odwiedzających i mierzyć skuteczność naszych reklam na Facebooku. Facebook Pixel robi to poprzez umieszczanie na naszej stronie internetowej niewidocznych obrazów zwanych "pikselami". Piksele, podobnie jak pliki cookie, zbierają informacje o liczbie osób odwiedzających strony internetowe, odwiedzanych stronach i czasie spędzonym na stronach internetowych. Informacje te są zagregowane i nie można ich zidentyfikować osobiście.

Nasza strona korzysta z Google Tag Manager, usługi świadczonej przez Google Inc, która śledzi i raportuje korzystanie z naszych stron internetowych. Google Tag Manager wykorzystuje w tym celu małe fragmenty kodu zwane "tagami stron internetowych". Znaczniki stron internetowych gromadzą informacje o odpalaniu znaczników. Informacje te są zagregowane i nie mogą być zidentyfikowane osobiście.

Nasza strona korzysta z reCAPTCHA, usługi świadczonej przez Google Inc, która sprawdza, czy dane zostały wprowadzone przez człowieka, czy przez program automatyczny. reCAPTCHA robi to za pomocą kodu, który określa, jak strona zachowuje się w odpowiedzi na określone żądania kliknięcia wysyłane przez użytkownika, znane jako "skrypty". Skrypty zbierają informacje o ruchach myszy na naszych stronach, czasie spędzonym i ścieżce kliknięcia na stronie. 

Nasza strona internetowa korzysta z Instagram Content, usługi świadczonej przez Meta Platforms, Inc, która śledzi i raportuje interakcje odwiedzających z treściami Instagram umieszczonymi na naszych stronach internetowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie. 

V. Wykorzystanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe z następujących powodów: w celu wykonania umowy, np. udostępnienia miejsca parkingowego osobie fizycznej na określony czas i pobrania opłaty po przekroczeniu przydzielonego czasu; w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub postępowania; w celu spełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych; oraz z powodu uzasadnionych interesów. Więcej szczegółów można znaleźć w punkcie "Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe" powyżej.

VI. ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, w tym:

- Dostawca usług IT;

- nasi audytorzy;

- jeżeli wymagają tego przepisy prawa - właściwym organom ruchu drogowego.

Dla celów określonych w niniejszej polityce i w razie potrzeby możemy ujawnić dane osobowe sądom, organom regulacyjnym, agencjom rządowym i organom ścigania. Choć jest to mało prawdopodobne, możemy być zmuszeni do udostępnienia danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych. Podejmiemy rozsądne wysiłki, aby powiadomić Cię przed podjęciem takich działań, chyba że prawo nam to uniemożliwi.

VII. lokalizacje danych i kraje, do których przekazujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie na terenie UE. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe odbiorcom za granicą, w tym do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony jak szwajcarskie prawo ochrony danych. Zanim to zrobimy, podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, na przykład wymagając, aby odbiorca zgodził się na umowy dotyczące przetwarzania danych (jeśli chcesz uzyskać kopię tych umów, skontaktuj się z nami pod powyższym adresem). Umowy te są zwykle oparte na standardowych klauzulach UE, z którymi można zapoznać się tutaj). Możemy również przekazywać dane osobowe za Państwa wyraźną zgodą oraz w pewnych innych sytuacjach dozwolonych przez obowiązujące prawo.

VIII. Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do celów, dla których dane zostały zebrane oraz tak długo, jak długo mamy uzasadniony interes w przechowywaniu danych osobowych, na przykład w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celach archiwizacyjnych i bezpieczeństwa informatycznego. Przechowujemy również Państwa dane osobowe tak długo, jak długo podlegają one ustawowemu obowiązkowi przechowywania.

Dane, które są niezbędne do udostępnienia strony internetowej są usuwane po zakończeniu danej sesji.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zostaną usunięte po zakończeniu odpowiedniej komunikacji z użytkownikiem. Ma to miejsce w przypadku, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Informacje zebrane w ramach aplikacji mogą być przechowywane maksymalnie przez cztery miesiące po zakończeniu procesu aplikacji.

IX. Ochrona danych osobowych

Stosujemy różne środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

X. Prawa

Masz prawo zażądać informacji o tym, jakie dane o Tobie przechowujemy i jak je przetwarzamy, a także otrzymać kopię swoich danych osobowych. Możesz również zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania tych danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Mają Państwo również możliwość cofnięcia udzielonej zgody. Pamiętaj, że nawet po cofnięciu zgody możemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego w sprawie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Musimy zapewnić, że Twoje dane osobowe są dokładne i aktualne. Dlatego prosimy o powiadamianie nas o wszelkich zmianach dotyczących Państwa danych poprzez kontakt z nami na adres podany powyżej.

Indice dei contenuti

I. Nome e indirizzo della persona responsabile

II. dane osobowe przetwarzane

III. jak wykorzystywać własne dane osobowe

IV. Korzystanie z naszych stron internetowych i poczty elektronicznej

V. Na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

VI. z kim dzielimy się swoimi danymi osobowymi

VII. miejsca i kraje, do których przesyłane są nasze dane osobowe

VIII Jak chronić własne dane osobowe?

IX. Jak chronić własne dane osobowe?

X. I vostri diritti

I. Nome e indirizzo della persona responsabile

Właścicielem danych osobowych jest

     ParkDepot GmbH

     Richtistrasse 2/6

     8304 Wallisellen

     Svizzera

     Tel.: +41 43 508 01 81

     info@park-depot.ch

     https://www.park-depot.com/ch-de

Nazwy "PD", "noi" lub "ci" w niniejszej informacji o ochronie danych osobowych (zwanej dalej Informacją) odnoszą się do ParkDepot GmbH.

Wyznaczyliśmy następujące osoby odpowiedzialne za ochronę danych:

     Christian Schmoll

     Kaiserplatz 2

     80803 Monako

     Germania 

schmoll@lucid-compliance.com

II. dane osobowe przetwarzane

Dane osobowe, którymi się posługujemy, obejmują

- Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (na przykład imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), informacje o firmie, w której pracujesz, o Twoim stanowisku lub tytule, o Twoim stosunku do innej osoby oraz inne informacje bazowe;

- informazioni di identificazione e di contesto fornite dall'utente or raccolte nell'ambito del nostro processo di on-boarding;

- informazioni finanziarie, ad esempio informazioni relative ai pagamenti;

- informazioni fornite da or per conto dei nostri clienti or generate dai corso della fornitura di servizi ai clienti;

- informacje przekazywane w celu wzięcia udziału w spotkaniach, seminariach i imprezach; informacje dotyczące materiałów i komunikatów przekazywanych drogą elektroniczną, na przykład korzystanie z poczty elektronicznej w celach marketingowych;

- informacje niezbędne do monitorowania zachowania warunków umownych, takie jak numery tarcz samochodów;

- informacje niezbędne do analizy i optymalizacji sytuacji w parkach;

- informacje związane z nazwą naszej strony internetowej, na przykład system operacyjny użytkownika lub jego adres IP;

- informacje przekazane przez użytkownika w związku z zapytaniem o pracę;

- qualsiasi altra informazione relativa all'utente che questi possa fornirci.

Zapisujemy te informacje, gdy użytkownik nawiązuje z nami kontakt, na przykład gdy kontaktuje się z naszym pracownikiem, zgłasza się do wykonywanej przez nas pracy, jest przewodnikiem w jednym z naszych parków, zgłasza się w celu uzyskania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bierze udział w imprezie, seminarium lub innym wydarzeniu. Pozyskujemy lub generujemy dane osobowe również przez właściwe władze państwowe, w związku ze świadczeniem naszych usług, oraz możemy pozyskiwać dane osobowe z innych źródeł, na przykład w celu aktualizacji Twoich informacji za pomocą publicznie dostępnych źródeł.

III. jak wykorzystywać własne dane osobowe

Używamy Twoich danych osobowych

- aby się z Tobą skontaktować;

- w celu zapewnienia i ulepszenia naszych usług dla Ciebie i Twoich klientów, w tym danych osobowych innych osób, które zostały Ci przekazane lub które gromadzimy w celu uzyskania informacji o Twoich klientach, na przykład w celu opracowania informacji dotyczących identyfikacji i konkursu w ramach naszych procesów on-boardingowych, finansowych, administracyjnych i marketingowych;

- aby wzmocnić nasze relacje z Tobą i Twoimi klientami;

- dostarczanie i udoskonalanie naszych stron internetowych, w tym monitorowanie i ocena ich wykorzystania (więcej informacji można znaleźć w części "Korzystanie z naszych stron internetowych i naszej poczty elektronicznej");

- opracować własne pytanie dotyczące pracy, jeśli ma zastosowanie;

- w celu poinformowania o naszych usługach;

- dla celów publicznych (na przykład, dla uzyskania dostępu do informacji publicznej);

- per prevenire l'uso improprio del parcheggio da parte di chi parcheggia a lungo;

- aby utrzymać wystarczającą liczbę wolnych stanowisk dla klientów;

- w celu zachowania praw do domu;

- analizować i optymalizować sytuację w parkach;

- per adempiere ai nostri obblighi legali, normativi e di gestione del rischio, compresa l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.

IV. Korzystanie z naszych stron internetowych i poczty elektronicznej

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi dostarczanej przez Google, Inc., która śledzi i analizuje sposób korzystania z naszych stron internetowych. Google Analytics wykonuje to zadanie, umieszczając na komputerze użytkownika lub na innym urządzeniu niewielki plik z testem zwany "cookie". I cookie gromadzą informacje o liczbie odwiedzających strony internetowe, odwiedzanych stronach i czasie spędzonym na stronach internetowych. Informacje te są zbiorcze i nie umożliwiają identyfikacji osoby. 

Do naszych działań publicystycznych i marketingowych wykorzystujemy również pliki cookie pochodzące z innych źródeł niż strona, którą odwiedzamy.

Można zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Może to jednak wpłynąć na jakość korzystania z naszych stron internetowych.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o sposobie ich zarządzania, usuwania i anulowania, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org.

Nasza strona korzysta z Facebook Pixel, usługi dostarczanej przez Meta Platforms, Inc., która pomaga śledzić działania odwiedzających i zwiększać skuteczność naszych reklam na Facebooku. Piksel Facebooka umieszcza na naszej stronie internetowej niewidoczne obrazy zwane "Pikselami". Piksele, podobnie jak pliki cookie, gromadzą informacje o liczbie odwiedzających strony internetowe, odwiedzanych stronach i czasie spędzonym na tych stronach. Informacje te mają charakter zbiorczy i nie umożliwiają identyfikacji osoby.

Nasza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager, usługi dostarczanej przez Google Inc., która śledzi i monitoruje sposób korzystania z naszych stron internetowych. Google Tag Manager realizuje tę funkcję za pomocą niewielkich części kodu zwanych "tagami internetowymi". W tagach internetowych gromadzone są informacje na temat wykorzystania tagów. Informacje te są zbiorcze i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Nasza strona korzysta z reCAPTCHA, usługi dostarczanej przez Google Inc., która sprawdza, czy dane zostały wprowadzone przez człowieka, czy przez program automatyczny. reCAPTCHA realizuje tę funkcję za pomocą kodu, który definiuje zachowanie strony internetowej w odpowiedzi na określone zapytania dotyczące kliknięć wykonywane przez użytkownika, zwane "skryptem". Skrypty gromadzą informacje o ruchach myszy na naszych stronach internetowych, o czasie trwania i przebiegu kliknięć na stronie. 

Nasza strona internetowa wykorzystuje Instagram Content, usługę dostarczaną przez Meta Platforms, Inc., która śledzi i przedstawia sposób, w jaki odwiedzający wchodzą w interakcję z treściami z Instagrama umieszczonymi na naszych stronach internetowych. W tym celu wykorzystuje pliki cookie. 

V. Na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe z następujących powodów: w celu wykonania umowy, jak na przykład w celu podpisania umowy z osobą fizyczną w celu dostarczenia jej karty parkingowej na określony czas i zapewnienia sobie opłat w przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu; w celu ustanowienia, przeprowadzenia lub odrzucenia sporów lub procedur prawnych; w celu spełnienia wymogów prawnych i normatywnych; w celu realizacji interesów prawnych. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji "Jak traktujemy nasze dane osobowe".

VI. z kim dzielimy się swoimi danymi osobowymi

Possiamo condividere i vostri data personalali con terze parti fidate, tra tra tracti:

- fornitori di servizi informatici

- i nostri revisori dei conti;

- se richiesto dalla legge, le autorità stradali competenti.

W zakresie wskazanym w niniejszej informacji i w razie potrzeby możemy udostępnić dane osobowe organom sądowym, organom regulacyjnym, agencjom rządowym i organom administracji publicznej. Nawet jeśli nie jest to możliwe, możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych w celu spełnienia wymogów prawnych lub normatywnych. Dokładamy wszelkich starań, aby poinformować o tym przed dokonaniem zgłoszenia, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

VII. miejsca i kraje, do których przesyłane są nasze dane osobowe

Zachowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w UE. Możemy przekazać Twoje dane osobowe do miejsc docelowych na całym świecie, także w krajach, które nie zapewniają takiego poziomu ochrony, jaki wynika z przepisów prawa hiszpańskiego dotyczących ochrony danych. Przed podjęciem takiej procedury, zapewniamy odpowiednie sposoby ochrony danych osobowych, na przykład poprzez przekazanie dostawcy danych dokumentów dotyczących przetwarzania danych (jeśli chcesz otrzymać kopię tych dokumentów, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu wskazanym na dole strony). Te porozumienia są wyłącznie oparte na klauzulach standardowych UE, które można sprawdzić w tym miejscu). Możemy również przekazywać dane osobowe za wyraźną zgodą użytkownika oraz w określonych innych sytuacjach, zgodnie z obowiązującym prawem.

VIII... Jak chronić własne dane osobowe?

Zachowujemy dane osobowe użytkownika przez cały okres niezbędny do realizacji celów, dla których są one gromadzone, oraz przez cały okres, w którym mamy prawo do zachowania danych osobowych, na przykład w celu podwyższenia lub obniżenia wartości kredytów lub w celu archiwizacji i zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. Zachowujemy więc Twoje dane osobowe przez cały okres, w którym są one objęte prawnym zobowiązaniem do zachowania.

Dane niezbędne do udostępnienia strony internetowej są anulowane po zakończeniu sesji.

Dane osobowe przesłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem środków komunikacji zostaną anulowane po zakończeniu odpowiedniego kontaktu z użytkownikiem. Dzieje się tak, jeśli z kontekstu wynika, że dane pytanie zostało ostatecznie wyjaśnione. Uzyskane w trakcie procesu przesyłania danych osobowych dalsze dane zostaną usunięte najpóźniej po upływie kilku dni.

Le informazioni raccolte nel contesto di una domanda di lavoro, se del caso, saranno conservate per un massimo di quattro mesi dopo il completamento del processo di candidatura.

IX. Jak chronić własne dane osobowe?

Stosujemy różne metody techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed dostępem, użyciem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem przez osoby nieuprawnione.

X. I vostri diritti

Użytkownik ma prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas informacji oraz sposobu ich przetwarzania, a także do otrzymania kopii własnych danych osobowych. Możesz również zmienić lub anulować swoje dane, ograniczyć przekazywanie tych informacji przez nas oraz umożliwić przekazywanie swoich danych osobowych. Można również poprosić o wycofanie własnej zgody. Należy pamiętać, że nawet po cofnięciu zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób określony w ustawie lub za jej zgodą. Można również złożyć wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych ze strony użytkownika w lokalnym urzędzie nadzoru.

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe są dokładne i aktualne. W związku z tym, prosimy o poinformowanie o wszelkich zmianach w Państwa danych za pomocą wskazanego powyżej adresu.

Tabela z materiałami

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

II. données personneles que nous traitons

III... Comment nous utilisons vos données personales

IV. Korzystanie z naszych stron internetowych i poczty elektronicznej

V. Na jakiej podstawie wykorzystujemy nasze dane osobowe?

VI... Z kim dzielimy się swoimi danymi osobowymi?

VII... Miejsce umieszczenia danych i państwa, do których przekazujemy dane osobowe

VIII... Jak przechowywać dane osobowe?

IX. Jak chronić dane osobowe?

X. Vos droits

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest

     ParkDepot GmbH

     Richtistrasse 2/6

     8304 Wallisellen

     Suisse

     Tél.: +41 43 508 01 81

     info@park-depot.ch

W niniejszym oświadczeniu o poufności, odniesienia do "PD", "nas" lub "nas" są odniesieniami do ParkDepot GmbH.

Wyznaczyliśmy następującego przedstawiciela do spraw ochrony danych:

     Christian Schmoll

     Kaiserplatz 2

     80803 Monachium

     Allemagne 

     schmoll@lucid-compliance.com

II. données personneles que nous traitons

Dane osobowe, którymi się zajmujemy, obejmują

- nazwisko i dane osobowe (na przykład nazwisko, adres, numer telefonu lub adres elektroniczny), informacje o przedsiębiorstwie, w którym Pan/Pani pracuje, stanowisko lub tytuł, a także stosunek do osoby, jak również inne informacje bazowe;

- les informations d'identification et les informations générales que vous avez fournies ou qui ont été collectées dans le cadre de notre processus d'intégration;

- informacje finansowe, na przykład informacje dotyczące płatności

- informacje, które są nam przekazywane przez naszych klientów lub w ich imieniu, lub które są generowane przez nas w trakcie świadczenia usług dla klientów;

- informacje, które są nam przekazywane w celu uczestnictwa w spotkaniach, seminariach i wydarzeniach; informacje związane z dokumentami i komunikacją, które przesyłamy drogą elektroniczną, na przykład wykorzystanie przez Państwa przesyłek marketingowych;

- informacje niezbędne do sprawdzenia przestrzegania warunków umowy, takie jak numery rejestracyjne pojazdów;

- informacje niezbędne do analizy i optymalizacji sytuacji w zakresie stacjonowania;

- informacje związane z korzystaniem z naszej strony internetowej, na przykład system operacyjny użytkownika lub adresy IP;

- les informations que vous nous fournissez dans le cadre d'une demande d'emploi;

- toute autre information vous concernant que vous pourriez nous fournir.

Pobieramy te informacje w momencie nawiązania z nami współpracy, np. w momencie komunikacji z naszym personelem, w momencie zgłoszenia się do pracy w naszej firmie, gdy przejeżdżasz przez jeden z naszych parkingów, gdy rejestrujesz się, aby otrzymywać informacje pocztą elektroniczną lub gdy bierzesz udział w spotkaniu, seminarium lub innym wydarzeniu. Gromadzimy lub udostępniamy dane osobowe również na wniosek organu właściwego w sprawach ruchu drogowego, w ramach świadczenia naszych usług, a także możemy gromadzić dane osobowe z innych źródeł, na przykład w celu publicznego udostępnienia Państwa informacji za pośrednictwem dostępnych źródeł.

III... Comment nous utilisons vos données personales

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe

- pour communiquer avec vous ;

- w celu świadczenia i ulepszania naszych usług dla Ciebie i naszych klientów, w tym danych osobowych innych osób, które zostały nam przekazane lub które gromadzimy na rachunek naszych klientów, na przykład w celu przetwarzania informacji identyfikacyjnych i ogólnych w ramach naszych procesów integracyjnych, finansowych, administracyjnych i marketingowych;

- aby poprawić nasze relacje z Tobą i z naszymi klientami;

- dostarczać i ulepszać nasze strony internetowe, w tym kontrolować i oceniać ich wykorzystanie (patrz "Wykorzystanie naszych stron internetowych i naszych nośników elektronicznych" poniżej, aby uzyskać więcej informacji);

- w celu rozpatrzenia wniosku o zatrudnienie, w tym przypadku

- pour vous informer sur nos services

- w celach publicystycznych (np. w celu wysłania odpowiedniej reklamy);

- w celu uniemożliwienia nadużywania miejsca postoju przez osoby przebywające w nim przez dłuższy czas;

- pour maintenir un nombre suffisant de places de parking libres pour les clients

- pour faire respecter les droits des personnes domiciliées;

- analizować i optymalizować sytuację w zakresie stacjonowania

- w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, regulacyjnych i związanych z zarządzaniem ryzykiem, w tym w celu ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

IV. Korzystanie z naszych stron internetowych i poczty elektronicznej

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google, Inc., która pozwala na śledzenie wykorzystania naszych stron internetowych i sporządzanie raportów. W tym celu Google Analytics umieszcza na komputerze lub innym urządzeniu małe pliki tekstowe zwane "cookies". Te pliki cookie zbierają informacje o liczbie osób odwiedzających stronę, odwiedzanych stronach i czasie spędzonym na stronie. Informacje te są nieistotne i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. 

W ramach naszych działań reklamowych i marketingowych wykorzystujemy również pliki cookie pochodzące z innej domeny niż ta, w której znajduje się odwiedzana przez nas strona.

Możesz zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie parametry w swojej nawigacji. Pamiętaj jednak, że może to wpłynąć na Twoje doświadczenia związane z naszymi stronami internetowymi.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w szczególności o sposobie ich obsługi, odrzucania i eliminowania, należy odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org.

Nasza strona korzysta z usługi Facebook Pixel, świadczonej przez Meta Platforms, Inc., która pomaga nam śledzić działania użytkowników i mierzyć skuteczność naszych działań reklamowych na Facebooku. W tym celu Facebook Pixel umieszcza na naszej stronie internetowej niewidoczne obrazy zwane "pikselami". Piksele, podobnie jak pliki cookie, zbierają informacje o liczbie odwiedzających strony internetowe, odwiedzanych stronach i czasie spędzonym na stronach internetowych. Informacje te mają charakter agrarny i nie pozwalają na personalną identyfikację.

Nasza witryna korzysta z Google Tag Managera, usługi udostępnianej przez Google Inc., która pozwala sprawdzić, w jaki sposób wykorzystywane są nasze strony internetowe. W tym celu Google Tag Manager wykorzystuje małe fragmenty kodu zwane "balisami strony". Balisy strony zbierają informacje o ruchu na stronie. Informacje te są uprawnione i nie są personalnie identyfikowalne.

Nasza witryna korzysta z reCAPTCHA, usługi udostępnianej przez Google Inc., która sprawdza, czy dane są podawane przez człowieka, czy przez program automatyczny. reCAPTCHA wykorzystuje kod, który określa zachowanie witryny w odpowiedzi na pewne żądania kliknięć wysłane przez użytkownika, zwane "skryptami". Skrypty pobierają informacje na temat ruchów użytkownika na naszych stronach, czasu jaki upłynął i drogi kliknięcia na stronie. 

Nasza strona korzysta z usługi Instagram Content, usługi oferowanej przez Meta Platforms, Inc., która umożliwia sprawdzenie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z treści z Instagrama umieszczonych na naszych stronach. Aby to zrobić, wykorzystuje pliki cookie. 

V. Na jakiej podstawie wykorzystujemy nasze dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: w celu wykonania umowy, na przykład poprzez zaangażowanie nas w imieniu konkretnej osoby w celu zapewnienia jej miejsca zatrzymania na określony czas i odzyskania kosztów, jeśli przyznany okres został przekroczony; w celu zgłoszenia, wykonywania lub obrony praw sądowych lub postępowania sądowego; w celu wypełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych; oraz z uzasadnionych przyczyn związanych z interesem. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z sekcją "Comment nous traitons vos données à caractère personnel", zamieszczoną poniżej.

VI... Z kim dzielimy się swoimi danymi osobowymi?

Nous pouvons partager vos données personalles avec des tiers de confiance, notamment :

- les fournisseurs de services informatiques

- nasi audytorzy

- if la loi l'exige, les autorités compétentes en matière de circulation routière.

Dla celów określonych w niniejszej polityce i w razie potrzeby możemy udostępniać dane osobowe trybunałom, organom regulacyjnym, agencjom rządowym i organom odpowiedzialnym za stosowanie prawa. Mimo że jest to mało prawdopodobne, możemy zostać poproszeni o ujawnienie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby poinformować Cię z wyprzedzeniem, chyba że prawo nam to uniemożliwi.

VII... Miejsce umieszczenia danych i państwa, do których przekazujemy dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko w UE. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do miejsc przeznaczenia za granicą, w tym do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony jak szwajcarska ustawa o ochronie danych osobowych. Wcześniej podjęliśmy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych, na przykład żądając od odbiorcy zaakceptowania umów dotyczących przetwarzania danych (jeśli chcą Państwo otrzymać kopię tych umów, prosimy o kontakt na adres wskazany poniżej). Umowy te są zazwyczaj oparte na klauzulach unijnych (z którymi można się zapoznać tutaj). Możemy również przekazywać dane osobowe za Państwa wyraźną zgodą oraz w pewnych innych sytuacjach dozwolonych przez obowiązujące prawo.

VIII... Jak przechowywać dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane oraz tak długo, jak długo mamy uzasadniony interes w zachowaniu danych osobowych, na przykład w celu zabezpieczenia lub obrony praw lub w celach archiwizacji i bezpieczeństwa informatycznego. Zachowujemy również Państwa dane osobowe, ponieważ podlegają one prawnemu obowiązkowi zachowania.

Dane niezbędne do prowadzenia strony internetowej są usuwane po zakończeniu danej sesji.

Dane osobowe przesłane pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy są usuwane po zakończeniu komunikacji z użytkownikiem. Ma to miejsce w przypadku, gdy w świetle okoliczności jest oczywiste, że dany problem został rozwiązany w sposób rozstrzygający. Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu składania ofert zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Informacje zebrane w trakcie kandydowania do pracy będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż cztery miesiące po zakończeniu procesu kandydowania.

IX. Jak chronić dane osobowe?

Stosujemy różne środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

X. Vos droits

Masz prawo zażądać szczegółowych informacji na swój temat, które posiadamy, oraz sposobu ich przetwarzania, a także otrzymać kopię swoich danych osobowych. Możesz również sprostować lub uzupełnić swoje dane, ograniczyć przetwarzanie przez nas tych informacji oraz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Vous pouvez également choisir de retirer votre consentement. Należy pamiętać, że nawet jeśli wybrałeś wycofanie zgody, możemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo. Mogą Państwo również złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych do lokalnego organu nadzorczego.

Musimy zapewnić, że Państwa dane osobowe są dokładne i aktualne. W związku z tym prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach danych osobowych poprzez kontakt na podany poniżej adres.

Spis treści.

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

VI. wykorzystanie plików cookies

VII. kontakt mailowy

VIII Formularz kontaktowy

IX. Wniosek drogą elektroniczną

X. Wykorzystanie obecności firm w sieciach zorientowanych na pracę

XI. Hosting

XII. Geotargetowanie

XIII Sieci dostarczania treści

I. Nazwa i adres administratora danych
Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:
PARKDEPOT SRL
Via Dr. Josef Streiter 32
39100 Bolzano
Włochy
+39 011 1962 0373
info@park-depot.it
https://www.park-depot.com/it-it

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora danych jest:

      Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 Monachium

      Niemcy

      schmoll@lucid-compliance.com

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy z zasady tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią te przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest wymagane przez przepisy prawne.

2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania obejmujące dane osobowe, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. c DSGVO.

W przypadku, gdy żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. d DSGVO.

Jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3. Usuwanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy tylko ustanie cel przechowywania. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również w przypadku upływu okresu przechowywania przewidzianego przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem danych w rozumieniu GDPR i masz następujące prawa wobec administratora:

1. prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe Państwa dotyczące są przez niego przetwarzane.

Jeżeli dochodzi do takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o:

1) cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;

2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe Pani/Pana dotyczące;

4) planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie szczegółowych informacji w tym zakresie, kryteria ustalania czasu przechowywania;

5. istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

7. wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;

8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

2. prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych sprostuje dane bez zbędnej zwłoki.

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na następujących warunkach:

w przypadku kwestionowania przez Panią/Pana prawidłowości dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia wykorzystania danych osobowych;

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 (1) DSGVO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora przeważają nad Państwa podstawami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

1) dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

2. odwołuje Pan/Pani zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

3. wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.

4) dane osobowe dotyczące Pani/Pana były przetwarzane niezgodnie z prawem.

5. usunięcie danych osobowych dotyczących Pani/Pana jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

6. dotyczące Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego na podstawie art. 8 ust. 1 DSGVO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 GDPR, podejmuje on rozsądne kroki, w tym środki techniczne, mając na uwadze dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne

1. korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;

2. dla wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

3. ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i oraz art. 9 ust. 3 DSGVO;

4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, o ile prawo, o którym mowa w sekcji a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub

5. w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5) prawo do informacji

Jeżeli dochodzili Państwo wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.Mają Państwo prawo wobec administratora do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

6) prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyliście administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma Pani/Pan również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

1. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO oraz

2) przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. e lub f DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

9. zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja

1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a podmiotem odpowiedzialnym,

2) jest dozwolone przez przepisy Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega administrator danych, a przepisy te zawierają odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów; lub

3. odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub b) GDPR i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w 1 i 3, administrator podejmie rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby po stronie administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

10. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 GDPR.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

1. opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę.

Gromadzone są następujące dane:

Informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki

System operacyjny użytkownika

Dostawca usług internetowych użytkownika

Data i godzina dostępu

Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny

Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp poprzez naszą stronę internetową

2. cel przetwarzania danych

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie ma miejsca w tym kontekście.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

VI. wykorzystanie plików cookies

1. opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookies, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.W plikach cookies zapisywane i przekazywane są następujące dane:

Ustawienia języka

Informacje dotyczące logowania

Wprowadzone terminy wyszukiwania

Częstotliwość przeglądania stron

Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane dzięki technicznym środkom ostrożności. W związku z tym nie jest już możliwe przyporządkowanie tych danych do użytkownika dzwoniącego. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

2. cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Dla nich konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie do następujących zastosowań:

Przyjęcie ustawień językowych

Zapamiętanie terminów wyszukiwaniaInformacje o logowaniu

Dane użytkowników zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

4. czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i eliminacji

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez użytkownika. Dlatego również Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookies dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe dalsze korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

Przekazywaniu plików cookie typu Flash nie można zapobiec poprzez ustawienia przeglądarki, lecz poprzez zmianę ustawień programu Flash Player.

Jeśli używasz przeglądarki Safari od wersji 12.1, pliki cookie są automatycznie usuwane po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików cookie opt-out, które są ustawione w celu uniemożliwienia śledzenia.

VII. kontakt mailowy

1. opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane.

Dane są wykorzystywane wyłącznie do obsługi rozmowy.

2. cel przetwarzania danych

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po okresie siedmiu dni.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Odwołanie i sprzeciw są możliwe za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

VIII Formularz kontaktowy

1. opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa zawiera formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik korzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych są nam przekazywane i przechowywane.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są następujące dane:

Adres e-mail

Nazwa

Imię

Adres

Telefon / numer telefonu komórkowego

Adres IP komputera wywołującego

Data i godzina kontaktu

W celu przetwarzania danych, w trakcie procesu składania wniosku, uzyskiwana jest Państwa zgoda i następuje odwołanie do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia rozmowy.

2. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b DSGVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Odwołanie i sprzeciw są możliwe za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

IX. Zgłoszenie drogą elektroniczną

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Możesz przesłać nam swoje zgłoszenie drogą mailową. Zbierzemy Twój adres e-mail oraz dane, które podasz w mailu:

Salutacja

Imię

Nazwa

Telefon / numer telefonu komórkowego

Adres e-mail

Oczekiwane wynagrodzenie

Curriculum vitae

Testimonials

List motywacyjny

2. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z Twojego maila zgłoszeniowego odbywa się wyłącznie w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.

3. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zainicjowanie umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 pkt. b Alt. 1 DSGVO oraz § 26 ust. 1 p. 1 BDSG.

4. okres przechowywania

Po zakończeniu procesu aplikacji dane będą przechowywane przez okres do czterech miesięcy. Najpóźniej po upływie czterech miesięcy Państwa dane zostaną usunięte. W przypadku obowiązku prawnego dane będą przechowywane w ramach obowiązujących przepisów.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Wnioskodawca ma w każdej chwili możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku wniosek nie może być dłużej rozpatrywany.

Dane mogą zostać usunięte na życzenie.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie aplikacji elektronicznych zostaną w tym przypadku usunięte.

X. Wykorzystanie obecności firmy w sieciach zorientowanych na pracę

1. zakres przetwarzania danych

Korzystamy z możliwości obecności firmy na sieciach zawodowych. Utrzymujemy obecność firmy na następujących sieciach zawodowych:

‍LinkedIn:

‍LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy

Na naszej stronie dostarczamy informacji i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.

Strona internetowa firmy jest wykorzystywana do składania wniosków, informacji/PR oraz aktywnego pozyskiwania klientów.

Nie posiadamy żadnych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmy współodpowiedzialne za obecność w korporacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności firmy:

‍LinkedIn:

‍https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Jeśli wykonujesz jakieś działanie na naszej stronie firmowej (np. komentarze, posty, polubienia itp.), możesz upublicznić dane osobowe (np. wyraźne imię lub zdjęcie z profilu użytkownika).

2. podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z korzystaniem z naszej firmowej strony internetowej jest art.6 ust.1 p.1 lit.f DSGVO.

3. cel przetwarzania danych

Nasza firmowa strona internetowa służy do informowania użytkowników o naszych usługach. Przy tym każdy użytkownik ma możliwość publikowania danych osobowych poprzez aktywność.

4. okres przechowywania

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe opublikowane za pośrednictwem naszej firmowej strony internetowej do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Państwa z naszej firmowej strony internetowej i dochodzić swoich praw w zakresie ochrony danych, zgodnie z punktem IV. niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres e-mail podany w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Więcej informacji na temat sprzeciwu i możliwości usunięcia znajdziesz tutaj:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. Hosting

Strona jest umieszczona na serwerach zleconego przez nas usługodawcy.

Naszym dostawcą usług jest: Webflow

Serwery automatycznie zbierają i przechowują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przekazuje podczas odwiedzania strony internetowej. Przechowywane informacje to:

Typ i wersja przeglądarki

Zastosowany system operacyjny

URL odsyłającego

Nazwa hosta komputera dostępowego

Data i czas żądania serwera

Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Serwer strony internetowej znajduje się geograficznie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

XII. Geotargetowanie

Adres IP oraz inne informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy w kontekście rejestracji lub zamówienia) wykorzystujemy do targetowania regionalnego (tzw. "geotargetowania").

Kierowanie regionalne jest stosowane na przykład w celu automatycznego wyświetlania regionalnych ofert lub reklam, które często są bardziej odpowiednie dla użytkowników. Podstawą prawną wykorzystania adresu IP i ewentualnie innych informacji podanych przez użytkownika (w szczególności kodu pocztowego) jest art. 6 (1) lit. f DSGVO, w oparciu o nasz interes w zapewnieniu bardziej precyzyjnego kierowania, a tym samym dostarczania ofert i reklam o większym znaczeniu dla użytkowników.

W procesie tym część adresu IP oraz dodatkowe informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy) są jedynie odczytywane i nie są przechowywane oddzielnie.

Możesz zapobiec geotargetowaniu, korzystając np. z VPN lub serwera proxy, który uniemożliwia dokładną lokalizację. Ponadto, w zależności od używanej przeglądarki, można również wyłączyć lokalizację w odpowiednich ustawieniach przeglądarki (o ile jest to obsługiwane przez daną przeglądarkę).

Na naszej stronie internetowej stosujemy geotargetowanie w następujących celach: Cele reklamowe

XIII Sieci dostarczania treści

Korzystamy również z następujących sieci dostarczania treści:

Webflow

Niniejsza polityka prywatności powstała przy wsparciu firmy DataGuard.

Spis treści

I. Nazwa i dane administratora

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

IV. Prawa osób, których dotyczą dane

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

VI. Polityka cookies

VII. Adres poczty elektronicznej

VIII. Formularz kontaktowy

IX. Zgłoszenie drogą elektroniczną

X. Wykorzystanie wizerunku firmy w serwisach zawodowo-biznesowych

XI. Hosting

XII. Geolokalizacja

XIII Sieć dostarczania zawartości

I. Nazwa i dane administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) innych przepisów o ochronie danych jest:

      ParkDepot Sp. z o.o.

      Marszałkowska 126/134

      00-008 Warszawa

      Polska

      +48 22 307 12 98

      zapytanie@park-depot.pl

      https://www.park-depot.com/pl-pl

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych

Inspektorem ochrony danych wspierającym administratora jest:

      Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 Monachium

      Niemcy

      schmoll@lucid-compliance.com

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych
 
1.     Zakres przetwarzania danych osobowych
Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się za zgodą użytkownika. Wyjątkiem są przypadki, w których nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest wymagane przepisami prawa.
 
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 Zd. 1  lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą stanowi art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również przetwarzania niezbędnego do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszym przedsiębiorstwie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. c RODO.
 
W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymaga ochrona żywotnych interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. d RODO.
 
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo lub stronę trzecią, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają nadrzędnego charakteru wobec pierwszych interesów, art. 6 ust. 1 Zd.1 lit. f RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania.
 
3. Usuwanie danych i czas przechowywania
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy tylko ustaje cel ich przechowywania. Przechowywanie może mieć również miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w unijnych rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony we wspomnianych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.
 
 
IV. Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do administratora:
 
1. Prawo do informacji
Przysługuje Państwu uprawnienie do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe.
 
Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do nich oraz następujących informacji:
1) cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;
2) kategorie odnośnych danych osobowych;
3) dane o odbiorcach lub kategorii odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
4) planowany okres przechowywania danych osobowych, które Państwa dotyczą lub, jeśli podanie konkretnych informacji nie jest możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczącego Państwa danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) wszelkie dostępne informacje o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 
Mają Państwo prawo do uzyskania  informacji, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo wnosić o poinformowanie o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z Art. 46 RODO w związku z przekazaniem.
 
2. Prawo do sprostowania
Mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania korekty.
 
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczącego Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

1) kiedy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebują ich Państwo do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń prawnych, lub
4) wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym Państwo.

4.Prawo do usunięcia
a) Obowiązek usunięcia
Mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2. cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
3. wniosą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
6. Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje dla osób trzecich
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c) Wyjątki
Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:
1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w pkt a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.Prawo do informacji
Jeżeli korzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

6.Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, których Państwo dotyczą, które Państwo dostarczyli administratorowi, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, pod warunkiem, że:

1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. b) RODO; oraz
2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

Wykonując prawo do przenoszenia danych mają Państwo również prawo żądania, przez dotyczące Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Nie może to niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych ludzi.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest wymagane do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. e lub lit. f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno odtąd przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonywać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli decyzja:

1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państem a administratorem
2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i który przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub
3) opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z artykułem 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma artykuł 9 ust. 2 litera a lub b RODO i zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów.
W przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 3) administrator wdraża właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieśćskargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczące narusza RODO.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1.Opis i zakres przetwarzania danych
Przy każdym uruchomieniu naszej strony internetowej, nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu informatycznego komputera, który uzyskuje dostęp do strony.

Gromadzone są następujące dane:

Rodzaj i wersja używanej przeglądarki internetowej

System operacyjny użytkownika

Dostawca usług internetowych użytkownika

Data i godzina uruchomienia

Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej.

Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

2. Cel przetwarzania danych
Pliki dziennika są zapisywane w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto, wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych.

Wymienione cele stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. f RODO.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest Art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku pobrania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy dana sesja została zakończona.

5Możliwość sprzeciwu i możliwość usunięcia.
Pobranie danych jest bezwzględnie konieczne do przygotowania strony internetowej a zapisywanie danych w plikach dziennika - do jej obsługi. W konsekwencji nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.


VI. Polityka Cookies

1.Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym uruchomieniu strony.

Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby wywołująca je przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony. W plikach cookie są zapisywane i przesyłane następujące dane:

Ustawienia językowe

Informacje o logowaniu

Wprowadzone hasła wyszukiwania

Częstotliwość odsłon stron

Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków zaradczych. Dlatego nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika wywołującego. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

2. Cel przetwarzania danych.
Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Konieczne jest dla nich, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.
Pliki cookie są nam potrzebne do następujących zastosowań:

Przyjęcie ustawień językowych

Zapamiętywanie wyszukiwanych haseł, Informacje o zalogowaniu

Dane użytkowników gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

3Podstawa prawna przetwarzania danych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia.
Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane z niego do naszej witryny. Dlatego mają Państwo jako użytkownik pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, mogą Państwo dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Pliki cookies, które zostały już zapisane, mogą w każdej chwili zostać usunięte. Może to następować również automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookies dla naszej strony internetowej korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

Przesyłaniu plików cookie typu Flash nie można zapobiec za pomocą ustawień przeglądarki, ale można temu zapobiec zmieniając ustawienia Flash Playera.

Jeśli używają Państwo przeglądarki Safari od wersji 12.1, pliki cookies są automatycznie usuwane po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików cookies opt-out, które są ustawiane w celu uniemożliwienia śledzenia.
 


VII. Kontakt e-mail

1.Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej jest do dyspozycji adres e-mail, za pomocą którego można się z nami skontaktować. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail.

Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. cel przetwarzania danych.
W przypadku podjęcia kontaktu przez e-mail ma miejsce konieczny, uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

3Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania danych w przypadku istnienia stosownej zgody użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych e-mailem ma to miejsce, jeśli dana konwersacja z użytkownikiem zostanie zakończona. Konwersację uznaje się za zakończoną, gdy na podstawie okoliczności można stwierdzić, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowo zebrane podczas procesu wysyłania dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5Możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia
Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pomocą e-maila, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Odwołanie i sprzeciw może nastąpić za pośrednictwem telefonu lub e-maila.

Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu, zostaną w takim przypadku usunięte.
 


VIII. Formularz kontaktowy

1.Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w formularzu zostaną do nas przesłane i zapisane.

W momencie wysyłania wiadomości przechowywane są następujące dane:

Adres e-mail

Nazwisko

Imię

Adres

Telefon / numer telefonu komórkowego

Adres IP komputera, z którego wysyłane jest zapytanie

Data i godzina kontaktu

W celu przetwarzania danych w ramach procesu wysyłki danych uzyskiwana jest Państwa zgoda, z uwzględnieniem niniejszej polityki prywatności.
Można też skontaktować się z nami, korzystając z podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do obsługi rozmowy.

2. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do przetwarzania nawiązanego kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem e-maila ma miejsce niezbędny prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą temu, aby zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewniać bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

3Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt za pośrednictwem e-maila ma na celu zawarcie umowy dodatkowej, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. b RODO.

4. Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych wysyłanych e-mailem ma to miejsce, gdy dana konwersacja z użytkownikiem zostanie zakończona. Konwersacja jest uznawana za zakończoną, gdy na podstawie okoliczności można stwierdzić, że dany stan faktyczny został ostatecznie wyjaśniony. Dodatkowo zebrane dane osobowe podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5Możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia
Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pomocą e-maila, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować konwersacji.

Odwołanie i sprzeciw można zgłosić telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.
 


IX. Podania o pracę  poprzez e-mail
 
1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Mogą Państwo przesłać nam swoją aplikację o pracę e-mailem. Zapisujemy Państwa adres e-mail oraz dane, które podali Państwo w e-mailu:
 
Formę zwrotu
 
Imię
 
Nazwisko
 
Telefon / numer telefonu komórkowego
 
Adres e-mail
 
Życiorys
 
Świadectwa
 
List motywacyjny
 
2. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w Państwa e-mailu z aplikacją służy nam wyłącznie do rozpatrzenia Państwa podania o pracę w ramach rekrutacji.
 
3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych:
Przetwarzanie danych  jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1  lit. b Alt. 2 RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wypelnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c i art. 22(1) §1 Kodeksu pracy.
 
4. Czas przechowywania 
Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Państwa dane zostaną usunięte niezwłocznie.
 
W przypadku obowiązku prawnego dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia
Aplikujący ma możliwość w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku aplikacja nie może być dalej rozpatrywana.
 
Dane mogą zostać usunięte na żądanie.
Wszystkie dane osobowe zachowane w trakcie składania zgłoszeń elektronicznych zostaną w takim przypadku usunięte.
 
 
X. Wykorzystanie wizerunku firmy w sieci na stronach ukierunkowanych zawodowo
 
1. Zakres przetwarzania danych
Wykorzystujemy możliwość prezentacji firmy w sieciach ukierunkowanych zawodowo. Firma jest obecna w następujących sieciach branżowych:
 
LinkedIn:
 
‍LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland
 
XING:
XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland
 
Na naszej stronie udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.
 
Wystąpienie firmy w sieciach używane jest do aplikacji, informacji/PR i aktywnego pozyskiwania kandydatów.
 
Nie posiadamy informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez podmioty współodpowiedzialne za prezentację naszej firmy.
 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności:
 
‍LinkedIn:
‍https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
 
XING:
‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
 
Podejmowanie działań na stronach internetowych, na których nasza firma jest prezentowana (np. komentarze, posty, polubienia itp.), może prowadzić do upublicznienia Państwa danych osobowych (np. wyraźnego imienia i nazwisko lub zdjęcie w profilu użytkownika).
 
2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej, na której występuje nasza firma jest art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. f RODO.
 
3. Cel przetwarzania danych

Wystąpienie naszej firmy w sieci służy do informowania użytkowników o naszych usługach. Każdy użytkownik może swobodnie decydować o ujawnieniu swoich danych osobowych poprzez aktywność.
 
4. Czas przechowywania
Dane dotyczące Państwa aktywności na stronie prezentującej naszą firmę i opublikowane tam dane osobowe zapisujemy do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Ponadto, przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania.
 
5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia
W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej z prezentacją firmy, oraz dochodzić swoich praw, o których mowa w punkcie IV. polityki prywatności. W tym celu należy wysłać do nas wiadomość e-mail, bez konieczności zachowania warunków formalnych, na adres podany w niniejszej polityce prywatności.
 
Więcej informacji na temat prawa do wniesienia sprzeciwu i prawa do usunięcia danych, można znaleźć tutaj:
 
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
 
XING:
‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
 

XI. Hosting
Witryna korzysta z hostingu na serwerach obsługiwanych przez usługodawcę na nasze zlecenie
Naszym dostawcą usług jest: Webflow

Serwery automatycznie zbierają i zapisują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwo przeglądarka automatycznie przesyła podczas odwiedzania strony internetowej. Przechowywane informacje to:

Typ i wersja przeglądarki

Używany system operacyjny

Adres URL strony odsyłającej

Nazwa hosta komputera uzyskującego.
dostęp

Data i godzina żądania serwera

Adres IP

Dane te nie zostają powiązane z innymi źródłami danych. Dane te są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Serwer strony internetowej znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki.


XII.Geolokalizacja
Wykorzystujemy adres IP i inne informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy podczas rejestracji lub składania zamówienia) w celu dotarcia do regionalnej grupy docelowej (tzw. "geotargeting").

Regionalny targeting jest wykorzystywany na przykład do automatycznego wyświetlania ofert lub reklam regionalnych, które często są bardziej odpowiednie dla użytkowników. Podstawą prawną wykorzystania adresu IP oraz, w stosownych przypadkach, innych informacji podanych przez użytkownika (w szczególności kodu pocztowego) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, bazujący na naszym interesie w zapewnieniu bardziej precyzyjnego targetingu, a tym samym dostarczania ofert i reklam o większym znaczeniu dla użytkowników.

Część adresu IP oraz dodatkowe informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy) są jedynie odczytywane i nie są oddzielnie zapisywane.

Geotargetowaniu można zapobiec, korzystając na przykład z sieci VPN lub serwera proxy, który uniemożliwia dokładną lokalizację. Ponadto, w zależności od używanej przeglądarki, można również wyłączyć funkcję lokalizacji w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki (o ile dana przeglądarka obsługuje tę funkcję).
W naszej witrynie internetowej stosujemy geotargetowanie w następujących celach:

Cele reklamowe
 

XIII. Sieć dostarczania treści
Korzystamy również z następujących sieci dostarczania treści:

Webflow
Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy wsparciu DataGuard.

Indholdsfortegnelse

I. Generelt

II. Nawigacja i adres danych osobowych

III. dane kontaktowe dla databeskyttelsesansvarlige

IV. Vores forskellige behandlingsaktiviteter

V. Modtagere af personoplysninger

VI. overførsel til tredjelande

VII. opbevaring af dine personoplysninger

VIII. Automatiske afgørelser, herunder profilering

IX. Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

X. Oszczędzaj na trække samtykke tilbage

XI. Dine rettigheder

XII Działanie na rzecz Datatilsynet

XIII. Ændring af persondatapolitikken

I. Generelt
Denne politik beskriver, hvordan ParkDepot ApS, CVR-nr. 42920894, [Kalvebod Brygge 39 - 41, 1560 København, Denmark] ("Parkdepot", "vi", "vores", "os") indsamler og behandler de personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler om dig via vores hjemmeside [https://www.park-depot.com/dk-dk].

Najważniejszym priorytetem jest zapewnienie dostępu do danych osobowych, bez względu na to, czy dane te są przetwarzane na dysku.

Ważne jest dla nas, aby dane osobowe były bezpieczne i pod kontrolą. Dysponujemy procedurami dotyczącymi badania, przeglądania, przechowywania, opróżniania i przeglądania danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do tych danych i umożliwienia ich właściwego traktowania.

II. Nazwa i adres podmiotu, któregodane dotyczą

ParkDepot ApS są danymi dotyczącymi osób, które przechowują dane.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności lub w celu uzyskania porady od jednego lub więcej przedstawicieli (jak określono poniżej), można skontaktować się z nami za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

ParkDepot ApS
CVR-nr.42920894
Vandtårnsvej 77
2860 Søborg
Dania
+45 89 88 55 23
info@park-depot.dk
https://www.park-depot.com/dk-dk

("Parkdepot", "vi", "os", eller "vores")

III. Kontaktdata for den databeskyttelsesansvarlige
Den ansvarliges databeskyttelsesvarlige er:
Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 Monachium

      Niemcy

      schmoll@lucid-compliance.com

 
IV. Vores forskellige behandlingsaktiviteter
Ved besøg på vores hjemmeside
Hvilke personoplysninger behandler vi?
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, dine browser-indstillinger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den enhed du bruger til at besøge hjemmesiden. Oplysningerne indsamles bl.a. ved brug af cookies. Læs mere i vores cookiepolitik, der er tilgængelig på vores hjemmeside [https://www.park-depot.com/dk-dk].
 
Formål med behandlingen:
Formålet med behandlingen er
 
·       at udarbejde statistik, så vi kan analysere, hvordan vores kunder bruger og færdes på vores hjemmeside, så vi kan optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion,
·       at forbedre sikkerheden på vores side samt sikre vi altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller anvendelsen af vores hjemmeside.
 
Retsgrundlaget for behandlingen:
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
 
Ved brug af kontaktformularen
Når du bruger vores kontaktformular, gemmer vi følgende oplysninger:
·       Navn
·       E-mailadresse
·       Adresse
·       Telefonnummer
·       IP-adresse
·       Tidspunkt for din kontakt
 
Formål med behandlingen:
Formålet med behandlingen er
 
·       at kunne behandle din henvendelse,
·       at forbedre sikkerheden på vores side samt sikre vi altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med anvendelsen af kontaktformularen.
 
Retsgrundlaget for behandlingen:
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
 
V. Modtagere af personoplysninger
Vi videregiver som dataansvarlige dine personoplysninger til en række aktører, herunder myndigheder og databehandlere. Dette gør vi for at kunne opfylde vores retlige forpligtelser overfor myndighederne, dig og som led i vores almindelige administration af ansættelsesforholdet.
 
Eksempler på myndigheder, der videregives oplysninger til, kan f.eks. være SKAT. Eksempler på leverandører, der videregives oplysninger til, kan f.eks. være udbyderen af det lønsystem, vi anvender. 
 
Når vi indgår et aftaleforhold med en leverandør, det databehandler på vores vegne, udarbejder vi en databehandleraftale med leverandøren (databehandleren). Databehandleraftalen lever op til GDPR’s krav til databehandleraftaler i artikel 28, stk. 3. Databehandleraftalen indeholder bl.a. oplysning om behandlingen af personoplysningerne, vores instruks til databehandleren, oplysning om behandlingens varighed, formål og karakter samt typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. ParkDepot fører løbende kontrol med databehandlerens efterlevelse af bestemmelserne i databehandleraftalen. 
 
Du kan altid få oplyst, hvilke databehandlere ParkDepot benytter sig af ved at kontakte os.
 
VI. Overførsel til tredjelande
ParkDepots behandling af dine personoplysninger finder som udgangspunkt sted inden for EU/EØS.
 
Hvis det er nødvendigt at overføre personoplysninger til et tredjeland eller international organisation, der er placeret uden for EU/EØS, sikrer vi os forinden overførslen af personoplysninger, at overførslen sker til et sikkert tredjeland/organisation, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, eller at overførslen sker på et andet grundlag, der sikrer tilstrækkelig garanti for, at personoplysninger er beskyttet f.eks. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse.
 
VII. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger så snart behandlingen af dem ikke længere er påkrævet for at opfylde det formål, de er indsamlet til.
 
I tilfælde af registrering af data for udbydelse af websiden er dette tilfældet, når den pågældende session afsluttes.
 
For personoplysninger, der tilsendes via kontaktformularen og pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende korrespondance med brugeren er afsluttet. Korrespondancen er afsluttet, når det fremgår af omstændighederne, at det pågældende sagsforhold er endeligt afklaret. De under forsendelsen yderligere registrerede personoplysninger slettes senest efter syv dage.
 
VIII. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Hos ParkDepot gør vi ikke brug af automatiske afgørelser eller automatisk.
 
IX. Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Fysisk sikkerhed
Vi har etableret sikkerhedsprocedurer for den fysiske sikkerhed med henblik på at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til personoplysninger.
 
Adgang til personoplysninger
Der anvendes adgangskoder til at få adgang til PC’er og andet elektronisk udstyr med personoplysninger. Kun de personer, der skal have adgang, får en kode og da kun til de systemer, den pågældende har brug for at anvende.
 
Adgang til personoplysninger er begrænset til personer, der har et sagligt behov for adgang til personoplysninger. Vi sikrer, at medarbejdere underskriver individuelle fortroligheds- og tavshedserklæringer.
 
Informationssikkerhed
Vi har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
 
X. Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis vi helt eller delvist har baseret behandlingen af dine personoplysninger på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Du kan i denne forbindelse kontakte os herom. Se ovenfor for kontaktoplysninger.
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 
XI. Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 2.
 
Retten til indsigt
Du har i henhold til GDPR, artikel 15, ret til at få bekræftet, om ParkDepot behandler personoplysninger om dig og i givet fald til at få adgang til en kopi af disse personoplysninger.
 
Derudover har du ret til at modtage information om, hvordan disse personoplysninger behandles, herunder om disse er overdraget til tredjelande og hvilke garantier, der er stillet i denne forbindelse. 
 
Dataportabilitet
Du har efter GDPR, artikel 20, ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du selv har givet til ParkDepot.
 
Din adgang til dataportabilitet omfatter kun oplysninger, du selv har givet, og vil kun omfatte behandlinger, der foretages automatisk. Adgangen til dataportabilitet vil være begrænset i de tilfælde, hvor vi baserer vores behandlingshjemmel på andet grundlag end samtykke.
 
Ret til berigtigelse
I henhold til GDPR, artikel 16, har du ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har du desuden ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 
Retten til berigtigelse angår alene objektive personoplysninger og ikke subjektive vurderinger.
 
Retten til sletning
Du har efter GDPR, artikel 17, ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse.
 
Retten til sletningen begrænses sådan, at der ikke kan kræves sletning, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. GDPR, artikel 17, stk. 3, litra b og e.
 
Hvis vi er forpligtet til at slette personoplysninger efter GDPR, artikel 17, som har været overladt til andre dataansvarlige eller databehandlere, skal vi underrette sådanne dataansvarlige eller databehandlere om anmodningen om sletning. 
 
Ret til indsigelse – også mod automatiserede afgørelser
Det følger af GDPR, artikel 21, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen, herunder profilering er baseret på GDPR, artikel 6, stk. 1, litra e (udførelse af opgaver i samfundets interesser) eller litra f (legitime interesser).
 
Hvis der gøres indsigelse, må vi ikke længere behandle de pågældende personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 
Ret til begrænsning af behandlingen
Du har i nogle tilfælde i henhold til GDPR, artikel 18, ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 
Det følger af bestemmelsens stk. 2, at hvis en behandling er blevet begrænset, må personoplysningerne, bortset fra opbevaring, stadig behandles blandt andet, hvis du giver samtykke hertil, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 
Sagsbehandling
Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, bliver din anmodning behandlet inden for maksimalt 30 dage. Hvis din anmodning ikke kan efterkommes, giver vi med afslaget en begrundet redegørelse herfor.
 
XII. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
XIII. Ændring af persondatapolitikken
Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende for din brug af vores hjemmeside.
 
Den opdaterede persondatapolitik vil desuden være tilgængelig på vores hjemmeside.

 
Politykacookies

GENERELT
Denne politik ("Cookiepolitikken") beskriver, hvordan ParkDepot ApS, CVR-nr. 42920894, [Kalvebod Brygge 39 - 41, 1560 København, Denmark] ("ParkDepot", "vi", "vores", "os") bruger cookies på vores hjemmeside [https://www.park-depot.com/dk-dk].

Vi indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af vores hjemmeside. Vi indhenter oplysninger om dig på hjemmesiden og ved din brug af tjenesterne på hjemmesiden på to måder: Gennem såkaldte 'cookies' og gennem registrering og brug af hjemmesiden. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące polityki plików cookie, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [info@park-depot.dk].

CZYM JESTEN COOKIE?
En cookie to plik, który jest umieszczany na urządzeniu (np. komputerze, tablecie, smartfonie), z którego korzysta użytkownik, gdy nie ma dostępu do strony internetowej. Pozwala to na sprawdzenie komputera i zebranie informacji o cechach i funkcjach, które oferuje przeglądarka.

Pliki cookie mogą być stosowane w wielu przypadkach, w tym dla plików cookie pierwszej strony i plików cookie drugiej strony. Pliki cookie pierwszej strony to pliki cookie, które użytkownicy sami umieszczają i zapisują. Tredjepartscookies to pliki cookie, w których umieszczają się i łamią inni.

Istnieje kilka rodzajów plików cookie - średnie i stałe pliki cookie. Środkowe pliki cookie to pliki informacyjne, które są wyświetlane po wejściu na stronę internetową. Trwałe pliki cookie to pliki informacyjne, które pozostają na komputerze użytkownika po ich usunięciu. Trwałe pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze przez pewien czas, ale to Ty będziesz odpowiedzialny za sposób, w jaki je wykorzystasz.

COOKIES PÅ VORES HJEMMESIDE
Vi bruger cookies på vores hjemmeside til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din webbrowser. Cookies nie identyfikują Cię jako indywidualnego użytkownika, ale identyfikują Twój komputer. Używamy tylko tymczasowych i stałych plików cookie.

Używamy różnych technologii, które przechowują i udostępniają informacje w przeglądarce lub na stronie, oraz które umożliwiają lokalne udostępnianie informacji, takich jak pliki cookie HTML 5 i inne metody. Te technologie mogą działać w wielu przeglądarkach. Podczas przeglądania stron internetowych, te technologie mogą również wpływać na przeglądanie stron internetowych, ale nie mogą być wykorzystywane w sposób szczególny. Korzystamy z tych technologii, aby uzyskać informacje, które pozwolą nam ocenić przydatność danych i zmienić ich znaczenie dla naszej strony internetowej.

Po pierwszym wejściu na stronę internetową, należy poczekać, aż pliki cookie zostaną zapisane. Plik cookie to mały plik, który jest przechowywany w przeglądarce internetowej i który rejestruje użytkownika jako unikalnego. Plik cookie identyfikuje serwer internetowy, gdy odwiedzasz jego stronę i rejestruje sposób korzystania z niej.

Używamy plików cookie wyłącznie w celu umożliwienia Ci dostępu i korzystania z naszych usług zgodnie z Twoimi zainteresowaniami i życzeniami. Używamy również plików cookie do zbierania statystyk demograficznych i związanych z płcią, dzięki czemu prawie zawsze wiemy, kto odwiedza naszą stronę internetową. Vi registrerer udelukkende anonyme informationer såsom IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, internethost, tid brugt på vores hjemmeside, browsertype, -version, og -sprog, osv.

Hvilke types af cookies bruger vi og til hvilke formål?
Vi bruger cookies til:
Vores websted bruger cookies. Cookies to pliki, które są przechowywane w przeglądarkach internetowych lub na przeglądarkach internetowych w systemie komputerowym użytkownika. Po wejściu na stronę internetową użytkownik może zapisać plik cookie w swoim systemie operacyjnym. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia identyfikację przeglądarki po otwarciu strony internetowej.

Pobieramy pliki cookie, aby poprawić jakość naszej strony internetowej. Żaden z elementów strony internetowej użytkownika nie może być zidentyfikowany przez przeglądarkę, która go obsługuje, nawet po wyjęciu z pudełka. W plikach cookie gromadzone są i przetwarzane inne dane:

Sprogindstilling

Oplysninger om log-in

Indtastede søgeord

Hyppighed af sidevisninger

Bridge af webstedets funktioner

Dane użytkowników zgromadzone na tych stronach są pseudonimizowane przez system wsparcia technicznego. Z tego powodu nie jest już konieczne podawanie danych dla bruger calendaring. Oplysningerne gemmes ikke sammen med andere af brugerens personoplysninger.

Cookiedeklaration
Tredjeparts-cookies. Twoja strona internetowa udostępnia pliki cookie z różnych źródeł:
- Usercentrics Consent Management Platform
- Google Analytics
- Google Tag Manager
- Google Analytics Event Tracking
- Google Analytics Advertising
- Instagram Content
- YouTube Video
- Vimeo
- Facebook Pixel | AU
- reCAPTCHA


SÅDANAFVISER DU BRUGEN AF COOKIES
De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, zablokować wszystkie ciasteczka lub zmodyfikować reklamę, aby otrzymać ciasteczko. Nie możesz się zgodzić na to, abyś zobaczył, że na tej stronie dostępne są usługi i funkcje, które możesz zepsuć, ponieważ pliki cookie są pobierane w celu zmniejszenia wartości, którą chcesz uzyskać. Jeśli chcesz, aby pliki cookie były obsługiwane przez użytkownika, to mogą one pomóc mu w osiągnięciu celów związanych z bezpieczeństwem.

Du can til enhver tid selectre this cookie-tilsagn vha. linket i bunden af hjemmesiden.

SÅDANSLETTER DU COOKIES
Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.

Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser
Vejledning i at slette flash cookies - przeglądaj wszystkie strony

ADGANG FOR TREDJEPARTER
Daję Ci dostęp do Twoich plików cookie, abyś mógł się z nimi identyfikować, które są dostępne na stronie użytkownika. Informacje te mogą być również udostępnione na stronach internetowych i mogą być udostępnione w formie elektronicznej.

ÆNDRING AF COOKIEPOLITIKKEN
Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre Cookiepolitikken med virkning for fremtiden. Dzięki tym działaniom można uzyskać dostęp do informacji na temat naszych obaw o przyszłość. Vores nye Cookiepolitik vil herefter være gældende for din brug af vores hjemmeside og tjenesterne, som vi stiller til rådighed for dig.